پینگ پنگ

دنبال تقابل با رسانه ها نیستیم

خبرنگاران/اردبیل رئیس شورای روابط عمومی های استان اردبیل گفت: سیاست استانداری اردبیل و شورای هماهنگی روابط عمومی ها تعامل با رسانه هاست و به هیچ وجه دنبال تقابل با اصحاب رسانه نیستیم.

23 اسفند 1398